INFO         PROJEKTI         
Tri Akademije, Ljubljana
Dve osnovni šoli, Kamnik
Stanovanjsko naselje, Mengeš
Državni arhiv, Ljubljana
Ronket, Nova Gorica
Naselje v gozdu, Domžale
Družbeni center, Kamnik
Kompleks Tribuna, Ljubljana
Bršljin, Novo mesto
Preureditev središča, Komenda

Stanovansko naselje na Cegvenici v Mengešu


strokovne podlage | variantne rešitve | občinski prostorski podrobni načrt | 
študija možnih lokacij vrtca


Strateški prostorski načrt Mengša določa tudi intenzivno širitev poselitve proti jugu.

V strokovnih podlagah za občinski podrobni prostorski načrt so analizirane večidel še nepozidane površine med Malim Mengšem, bajerjem in Pristavo.

V usmeritvah, ki izhajajo iz naravnih in ustvarjenih danosti obravnavanega prostora in okoliških struktur, je upoštevano trenutno in v dokumentih predvideno stanje prostora.

Usmeritve poudarjajo pomen celostnega urejanja območja, izkoriščanja ugodne prostorske lege, nakazujejo možnosti organizacije prometa, etapnost izgradnje območja, predlagajo primerne vzorce pozidave... 

 

1  2  3  4