INFO         PROJEKTI         
DEJAVNOSTI          KONTAKT          

Prostorska dokumentacija

  Strokovne podlage za izvedbene prostorske akte (IPA)
  Zazidalni preizkusi, urbanistične zasnove in idejne zasnove
    objektov in zunanjih ureditev za potrebe IPA
  Prostorska dokumentacija – IPA (izvedbeni prostorski načrti -
    podrobni prostorski načrti…)

 


Ostalo


  Prostorsko – urbanistične presoje
  Prostorske študije in raziskave
  Strokovna mnenja
  Projektno svetovanje
  Strokovna gradiva za spremembe namenske rabe